Doradztwo
 
 

DORADZTWO W ZAKRESIE DOBORU SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO I ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA

Oferowana usługa pozwala na prawidłowe wywiązanie się z obowiązku oznakowania dróg ewakuacyjnych oraz urządzeń i elementów systemu ochrony przeciwpożarowej obiektu, który wynika z przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:

1. Art. 4. ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. U z 2002 r Nr. Nr 147, poz.1229, z póżn zm. ): Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę jest obowiązany zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

2. § 4 ust 2 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr109 poz. 719). Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych oznakowują m.in.:
  • drogi i wyjścia ewakuacyjne z wyłączeniem budynków,
  • miejsca umiejscowienia i lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • pomieszczenia i tereny materiałami niebezpiecznymi pożarowo,
  • miejsca ewakuacji, lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
  • przeciwpożarowe zbiorniki wodne, punkty poboru wody, stanowiska wodne,
  • drzwi przeciwpożarowej,
  • drogi pożarowe
  • miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem.
Wzory znaków oraz zasady umieszczania znaków na drogach ewakuacyjnych są ściśle określone Polskimi Normami. Znaki do oznakowania dróg ewakuacyjnych, na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U Nr 143 poz. 1002) powinny posiadać stosowne świadectwo dopuszczenia do stosowania.Oznacza to, że nie możemy stosować do oznakowania dróg ewakuacyjnych znaków innych niż ustalonych we wzorach określanych Polskimi Normami oraz znaków nie posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania.
 

 
45-424 Opole, ul. Częstochowska 2A
tel. 793 015 998, e-mail: info@alter-poz.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS